سامانه پیام کوتاه

پنل پیامک طرح اختصاصی برنزی

فول امکانات
تعرفه 140 ریال

پنل پیامک طرح اختصاصی نقره ای

فول امکانات
تعرفه 130 ریال

پنل پیامک طرح اختصاصی طلایی

فول امکانات
تعرفه 120 ریال

پنل پیامک طرح اختصاصی ویژه

فول امکانات
تعرفه 110 ریال

پنل پیامک طرح نمایندگی برنزی

فول امکانات
تعرفه 140 ریال

پنل پیامک طرح نمایندگی نقره ای

فول امکانات
تعرفه 130 ریال

پنل پیامک طرح نمایندگی طلایی

فول امکانات
تعرفه 120 ریال

پنل پیامک طرح نمایندگی ویژه

فول امکانات
تعرفه 110 ریال